JAVNI POZIVI

20Oct

Javni poziv za nabavku LZS - čizama i neprosjecivih odijela, br. 52-2/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 04.11.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-67-3-103/20 –  Javni poziv za nabavku LZS – čizama i neprosjecivih odijela, br. 52-2/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 01.11.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 04.11.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka LZS – čizama i neprosjecivih odijela, Ponuda u postupku br. 52-2/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 04.11.2020.godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.