JAVNI POZIVI

07Feb

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nasipnog materijala za potrebe PJ"Šumarije Vareš", br. 15/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.02.2020.

Na osnovu člana 69. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 06.02.2020. godine,  donose se

O  D  L  U  K  A

o poništenju postupka javne nabavke

(Nabavka nasipnog materijala za potrebe PJ“Šumarije Vareš“)

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj 15/20 – Otvoreni postupak nabavke nasipnog materijala za potrebe PJ“Šumarije Vareš“, proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke, konstatuje da na navedeni javni poziv nije dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka javne nabavke imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.