JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

09Jul

Javni poziv za nabavku ličnih zaštitnih sredstava, br. 39/24


DATUM ZAVRŠETKA: 30.07.2024.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-118-3-151/24 – Javni poziv za nabavku ličnih zaštitnih sredstava, br. 39/24, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.   

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 75.800,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 29.07.2024. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 30.07.2024. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka ličnih zaštitnih sredstava, Ponuda u postupku 39/24 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.07.2024. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Mujanović Alma.   

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.