JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

05Jul

Javni poziv za nabavku usluga dorade sjemena specificiranih za 2024. godinu, br. 40/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.07.2024.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-117-3-149/24 – Javni poziv za nabavku usluga dorade sjemena specificiranih za 2024. godinu, br. 40/24, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.  

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 24.330,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 15.07.2024. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.07.2024. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga dorade sjemena specificiranih za 2024. godinu, Ponuda u postupku 40/24 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 17.07.2024. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Mujanović Alma.   

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.