JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

13Jun

Javno nadmetanje br.09-PL/24 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata"na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.06.2024.

Na osnovu Odluke direktora raspisuje se Javno nadmetanje za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 03-2750/24. od 12.06.2024. godine:

 J A V N O      N A D M E T A NJ E  broj: 09 – PL /24 

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata jele, smrče, hrasta i bukve  na paritetu tvrdi put“, na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, poslovne jedinice “Šumarije“ Olovo, Vareš, Visoko, Zavidovići i Tešanj)

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

3. Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju – nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Ako je ponuđena jedinična cijena po bilo kojem sortimentu i klasi, neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor ili odustane od svoje prvobitne ponude, garancija se neće vratiti, a Ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Jedinična početna cijena je određena uz saglasnost Uprave društva.

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac je dužan poštovati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

Ponude (prijave) slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 20.06.2024. godine do 10:00 sati poštom na adresu: Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići ili direktno predati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA, broj: 09 - PL/24 – Prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.06.2024. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Javno otvaranje će se obaviti dana 20.06.2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, Ulica Alije Izetbegovića 25.

Tendersku dokumentaciju sa detaljnim uslovima javnog nadmetanja i cjenovnim obrascima ponude, možete preuzeti ovdje.