JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

06May

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 02/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 16.05.2024.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  02/24   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva. 

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove 1, 2, 4, 8, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68 i 69. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedene lotove je donesena jer nije prispjela niti jedna prijava, po smjernicama uprave. – (Odluku preuzmite ovdje)

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 03(Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 05(Odluku preuzmite ovdje)

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 06(Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 07(Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 09 (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10 (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 11 – (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 12(Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 13 (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 14(Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 16(Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 17(Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 20(Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 21(Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 23(Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 29(Odluku preuzmite ovdje)

18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 30(Odluku preuzmite ovdje)

19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 31(Odluku preuzmite ovdje)

20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 32(Odluku preuzmite ovdje)

21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 33(Odluku preuzmite ovdje)

22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 34(Odluku preuzmite ovdje)

23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 38(Odluku preuzmite ovdje)

24. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 39(Odluku preuzmite ovdje)

25. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 40(Odluku preuzmite ovdje)

26. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 41(Odluku preuzmite ovdje)

27. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 42(Odluku preuzmite ovdje)

28. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 43(Odluku preuzmite ovdje)

29. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 44(Odluku preuzmite ovdje)

30. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 45(Odluku preuzmite ovdje)

31. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 46(Odluku preuzmite ovdje)

32. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 47(Odluku preuzmite ovdje)

33. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 48 - (Odluku preuzmite ovdje)

34. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 49 - (Odluku preuzmite ovdje)

35. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 50 - (Odluku preuzmite ovdje)

36. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 51 - (Odluku preuzmite ovdje)

37. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 55 - (Odluku preuzmite ovdje)

38. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 56 - (Odluku preuzmite ovdje)

39. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 59(Odluku preuzmite ovdje)

40. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 62(Odluku preuzmite ovdje)

41. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 63(Odluku preuzmite ovdje)

42. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 64(Odluku preuzmite ovdje)

43. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 65(Odluku preuzmite ovdje)

44. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 66(Odluku preuzmite ovdje)

45. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 67(Odluku preuzmite ovdje)

46. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 70(Odluku preuzmite ovdje)

47. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 71(Odluku preuzmite ovdje)

48. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 72(Odluku preuzmite ovdje)

49. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 73(Odluku preuzmite ovdje)

50. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 74(Odluku preuzmite ovdje)

51. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 75 - (Odluku preuzmite ovdje)

52. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 76 - (Odluku preuzmite ovdje)

53. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 77 - (Odluku preuzmite ovdje)

54. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 78 - (Odluku preuzmite ovdje)

55. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 79 - (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovih odluka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.