JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade Plana upravljanja Spomenikom prirode "TAJAN", br. 98/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.12.2023.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 14.11.2023. godine,  donosi se, 

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke usluga izrade Plana upravljanja Spomenikom prirode "TAJAN", br. 98/23             

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 98/23 – Otvoreni postupak za nabavku usluga izrade Plana upravljanja Spomenikom prirode "TAJAN", za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene tri ponude i to od ponuđača "NLOGIC"d.o.o. Sarajevo, "BH ŠUME"d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo"IG"Banja Luka.   

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su ponude od  ponuđača  "NLOGIC"d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka, kvalifiirane    i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. Nadalje, utvrđeno je da je ponuda ponuđača "BH ŠUME"d.o.o. Sarajevo, nepravilna.  

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', i provedene e-aukcije,  najpovoljnija ponuda je dostavljena od ponuđača "NLOGIC"d.o.o. Sarajevo, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.