JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15Nov

Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br. 100/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.12.2023.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-278-3-246/23– Javni poziv za nabavku usluga zimskog održavanja puteva, br. 100/23, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene sa podjelom na lotove. 

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 01.12.2023. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.12.2023. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga zimskog održavanja puteva, Ponuda u postupku br. 100/23 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 05.12.2023. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Mujanović Alma.     

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.