JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

14Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 16-PL/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.11.2023.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, a shodno Izvještaju komisije broj: 03-5335-3/23, od 14.11.2023. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 16-PL/23) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 3, na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići – PJ”Šumarija Zenica”, ukupne drvne mase 110,00 m3, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 55.300,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Za lotove, 1, 2, 4 i 5, nije prispjela niti jedna blagovremena prijava na postupak prodaje, te nisu donesene odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača. 

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenim ponuđačima će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.