JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

17May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore TMB, br. 31/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.05.2023.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br.59/22 ), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 17.05.2023. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore TMB, br. 31/23

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 31/23 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za traktore TMB, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni oglas, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača JASMIN M"d.o.o. Žepče.   

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač  dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je u predmetnom postupku nabavke bilo predviđeno vođenje e-aukcije, ista se nije mogla zakazati s obzirom da je dostavljena samo jedna ponuda. Uzimajući u obzir navedeno,  donesena je odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.