JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Feb

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 03-PL/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.02.2023.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-526/23, od 09.02.2023. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-526-2/22, od 17.02.2023. godine, Izvještaja komisije broj: 03-526-3/23, od 17.02.2023. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 03-PL/23, br.03-526-1/23, od 09.02.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 03-PL/23) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 460,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DRVOFLOR”d.o.o. Aleksandrovac

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristiglo pet ponuda koje su formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 108.420,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jele/smrče, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 170,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Pribiva.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 38.685,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 72,00 m, izabrana je ponuda ponuđača “MIAM” d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle četiri ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 42.780,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 15,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „RAJČANKA”d.o.o. Gradačac.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 7.765,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 13,84 m, izabrana je ponuda ponuđača „RAJČANKA”d.o.o. Gradačac.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 7.684,30 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Na pomenuti postupak (lot –6), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 7 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 75,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „RAJČANKA”d.o.o. Gradačac.

Na pomenuti postupak (lot – 7), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 16.498,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenim ponuđačima će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.