JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

24Jan

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 01-PL/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 27.01.2023.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-116/23, od 11.01.2023. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-116-2/22, od 19.01.2023. godine, Izvještaja komisije broj: 03-116-3/23, od 19.01.2023. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 01-PL/23, br.03-116-1/23, od 11.01.2023. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 01-PL/23) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 600,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 129.900,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 18,30 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 9.937,50 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 820,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DRVOFLOR”d.o.o. Aleksandrovac.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle tri ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 173.070,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 250,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 51.850,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 200,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 41.900,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 100,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 20.250,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 7 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 200,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 7), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 41.600,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 8 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 39,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 24.870,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 9 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 32,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 9), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 18.310,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 10 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 18,50 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 10), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 10.905,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, "na paritetu tvrdi put“ Lot –11 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 46,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot –11), blagovremeno su pristigle dvije ponude koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 27.080,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 12 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 100,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DŽAMBO”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 12), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 17.960,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Na pomenuti postupak (lot –13), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Na pomenuti postupak (lot –14), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata ogrjevnog drveta tvrdih lišćara, "na paritetu tvrdi put“ Lot – 15 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 27,85 m, izabrana je ponuda ponuđača „INTERPROCESS”d.o.o. Tešanj.

Na pomenuti postupak (lot – 15), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 2.228,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve "na paritetu tvrdi put“ Lot – 16 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 68,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT”d.o.o. Žepče.  

Na pomenuti postupak (lot – 16), blagovremeno je pristigla jedna ponda koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 14.223,00 KM bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenim ponuđačima će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.