JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

27Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku pretprodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 19/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 31.10.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-4436/22, od 13.10.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4436-2/22, od 24.10.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-4436-3/22, od 25.10.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 19-PL/22, br.03-4436-1/22, od 13.10.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 19-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 3.099,40 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 496.892,12 KM bez PDV-a.

Na pomenuti postupak (lot – 2), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 2.330,70 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 246.030,10 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.351,60 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 195.003,60 KM bez PDV-a.

Na pomenuti postupak (lot –5), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 739,88 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot –6), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 82.647,08 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 7 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 875,36 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 7), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 95.456,39 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 8 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 2.057,30 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 334.207,3212 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 9 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 1.936,82 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 9), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 283.907,52 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 10 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 564,81 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 10), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 60.730,62 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 11 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 2.086,66 m, izabrana je ponuda ponuđača „ŠG GORJE”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 11), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 266.619,21 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.