JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Oct

Javno nadmetanje br. 07-PS/22 (Prodaja kukuruza u zrnu iz PJ"Šumarija Žepče"- Rasadnik Žepče)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.10.2022.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br: 03-4573/22., od  20.10.2022. godine, raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br:  07 - PS /22

 Prodaja kukuruza u zrnu sa parcele od 5,00 ha u JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, PJ “Šumarija“ Žepče, Rasadnik Žepče.

Aplicirati isključivo na ukupnu raspisanu količinu kukuruza. 

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Ponude koje su na protokol pristigle nakon roka utvrđenog za prijem ponuda, neotvorene se vraćaju ponuđačima i kao takve evidentiraju u zapisnik.

Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju, mogu učestvovati fizička lica osobno ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.                

Ukoliko su cijene identične za jedan lot kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. U koliko se ponuđači dogovore o podjeli lota ili odustajanju, prodavac će prihvatiti volju ponuđača.

U tom slučaju ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu potpisanu i ovjerenu pečatom firme, u koliko je ponuđač pravno lice, ili samo potpisanu izjavu sa osobnim podacima, matičnim brojem i brojem osobne iskaznice, ukoliko je ponuđač fizičko lice.

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor, garancija se neće vratiti, a ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Iznos garancije za ozbiljnost ponude koji je Kupac uplatio na ime učešća na licitaciji Prodavac će zadržati do kraja relizacije ugovora na ime garancije za dobro izvršenja ugovora. 

Prije preuzimanja količine kukuruza kupac je dužan da izvrši berbu sa parcele od 5,00 ha, nakon berbe u prisutnosti predstavnika Kupca i Prodavca izvršit će se provjera stvarne količine. Prodavac je dužan kreirati otpremnicu o preuzimanju stvarne količine sa potpisom Kupca, na osnovu koje će se izvršiti fakturisanje predmetne prodaje.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 28.10.2022. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br: 07 – PS/22 – prodaja kukuruza u zrnu“ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 28.10.2022. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići 

Javno otvaranje će se obaviti dana 28.10.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, možete preuzeti ovdje.