JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

14Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.17-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 18.10.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-4254/22, od 03.10.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda, br. 03-4254-2/22, od 11.10.2022. godine, Izvještaju komisije broj :03-4254-3/22, od 11.10.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 17-PL/22, br.03-4254-1/22, od 03.10.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 17-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 17,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 10.185,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 38,03 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle četiri ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 23.385,35 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT”d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 11.350,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 100,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „IVEX”d.o.o. Vlasenica.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 21.950,00 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.