JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

04Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 90/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 14.10.2022.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  90/22   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva. 

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37 i lotove 38 i 41. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedene lotove je donesena jer nije prispjela niti jedna prijava, po smjernicama uprave, dok lotove 38 i 41 Uprava nije prihvatila iz razloga previsoke cijene. – (Odluku preuzmite ovdje)

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10"KRPIĆ”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 12"KRPIĆ”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 13"KRPIĆ”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 27"SEFIR MS”d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 28"SEFIR MS”d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 29"ŠEED”d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 30"SD ASKO” Vogošća (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o poništenju postupka javne nabavke lot 31“INOPLUSS” d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o poništenju postupka javne nabavke lot 32“INOPLUSS”d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o poništenju postupka javne nabavke lot 39“KRPIĆ”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o poništenju postupka javne nabavke lot 40“MILOVIĆI”d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovih odluka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.