JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15Sep

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga prevoza ogrjeva za škole, br. 88/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.09.2022.

Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 14.09.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o poništenju postupka javne nabavke usluga prevoza ogrjeva za škole, br. 88/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 88/22 – Konkurentski postupak za nabavku usluga transporta ogrjevnog drveta za škole, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da na navedeni javni oglas, za lot – 1 i lot – 2, nije prispjela niti jedna blagovremena ponuda, a ponuda za lot – 3, dostavljna od ponuđača “KEPIĆ”d.o.o. Maglaj, nije formalno – pravno ispravna.   

Imajući u vidu navedeno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.