JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15Sep

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, br. 84/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.09.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 06.09.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, br. 84/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 84/22 – Konkurentski postupak za nabavku usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 1, prispjele tri blagovremene ponude i to od ponuđača “KRAŠKO – PROMET”d.o.o. Olovo, “KRAN”d.o.o. Olovo i “ABIDOVIĆ”d.o.o. Zavidovići.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač “KRAN”d.o.o. Olovo, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 2, prispjele dvije blagovremene ponude i to od ponuđača “MR WOOD”d.o.o. Zavidovići i “ABIDOVIĆ”d.o.o. Zavidovići.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač “MR WOOD”d.o.o.Zavidovići, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.