JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

01Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kovačkog materijala, br.55-4/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.09.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 31.08.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kovačkog materijala, br.55-4/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 55-4/22 – Konkurentski postupak za nabavku kovačkog materijala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv, prispjele tri blagovremene ponude, i to od ponuđača “DANIAL S”d.o.o. Tešanj, “INTER-COM”d.o.o. Zenica i OR”STJEPELJKA” Vareš.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da ponuđač OR”STJEPELJKA” Vareš, nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a da su ponuđači “DANIAL S”d.o.o. Tešanj, “INTER-COM”d.o.o. Zenica dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač “DANIJAL S” d.o.o. Tešanj, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke