JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

30Aug

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju dijela javne nabavke u postupku nabavke usluga popravke traktora i kamiona, br. 80/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 30.08.2022.

Na osnovu članova 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 26.08.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i poništenju dijela javne nabavke u postupku nabavke usluga popravke traktora i kamiona, br. 80/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 80/22 – Otvoreni postupak za nabavku usluga popravke traktora i kamiona, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 2, nije prispjela niti jedna blagovremena ponuda. Imajući u vidu navedno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot – 2.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 1, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “JASMIN M”d.o.o. Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “JASMIN M”d.o.o. Žepče, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.