JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

18Aug

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga transporta ogrjeva za škole, br. 78/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.08.2022.

Na osnovu članova 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 18.08.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

o izboru najpovoljnijih ponuđača i poništenju dijela javne nabavke u postupku nabavke usluga transporta ogrjeva za škole, br. 78/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 78/22 – Konkurentski postupak za nabavku usluga transporta ogrjeva za škole, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 1,2 i 7, nije prispjela niti jedna blagovremena ponuda. Imajući u vidu navedno, donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove 1,2 I 7.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 3 - Visoko, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “INOPLUSS”d.o.o. Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “INOPLUSS”d.o.o. Kakanj, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 4 - Kakanj, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “INOPLUSS”d.o.o. Kakanj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “INOPLUSS”d.o.o. Kakanj, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 5 - Zenica, prispjele dvije blagovremene ponude, i to od ponuđača “SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj i “INOPLUSS”d.o.o. Kakaknj.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, Komisija je konstatovala da je najpovoljniju ponudu za lot – 5, dostavio ponuđač “INOPLUSS”d.o.o. Kakanj.   

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 6 - Žepče, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 8 - Tešanj, prispjela jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.