JAVNI POZIVI

30Jun

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja informacionog sistema "IMEL BIS" za 2022. godinu, br. 64/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.07.2022.

Na osnovu člana 70. i člana 85. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 27.06.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja informacionog sistema “IMEL BIS”za 2022. godinu,  br. 64/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 64/22 – Otvoreni postupak za nabavku usluga održavanja informacionog sistema “IMEL BIS” za 2022. godinu, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača “IMEL”d.o.o. Lukavac.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “IMEL”d.o.o. Lukavac, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.