JAVNI POZIVI

23Jun

Javno nadmetanje br.02-PS/22 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 30.06.2022.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, broj: 03-2740/22., od 21.06.2022. godine, raspisuje se:

J A V N O   N A D M E T A NJ E broj: 02 - PS/22

Prodaja rabljenih vozila / mašina i sekundarnih sirovina u poslovnim jedinicama “Šumarija Olovo”, “Šumarija Vareš”, “Šumarija Zenica”, “Šumarija Zavidovići”, “Šumarija Maglaj” i Uprava preduzeća, po lotovima

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi  koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona)

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima)

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke )

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

4. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

 Licitacija  će biti  punovažna  i  ako  ponudu dostavi  samo  jedan  ponuđač za jedan  lot.

Kupac  plaća  robu  prije  preuzimanja  rabljenih  vozila/mašina.

 Ponude slati u zatvorenoj kuverti najkasnije do  30.06.2022. godine do  10:00 sati  na protokol  JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:

''Licitacija broj: 02 – PS /22 – prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina “ - NE OTVARATI

Rok za dostavljanje ponuda ističe 30.06.2022. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave  slati  na  adresu JP  “ŠPD  ZDK”  d.o.o.  Zavidovići,  ulica  Alije  Izetbegovića  br.25. 72220 Zavidovići.

Javno  otvaranje  će  se  obaviti  dana  30.06.2022.godine  u  11:00  sati  u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 25.

Cjenovni obrazac ponude i tendersku dokumentaciju, možete preuzeti ovdje.