JAVNI POZIVI

21Jun

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji mostova Mala rijeka - PJ"Šumarija Žepče", br.52/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.07.2022.

Na osnovu člana 64. Stav 2. Tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 17.06.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A 

o ponišenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji mostova Mala rijeka u PJ”Šumarija Žepče”, br. 52/22

Na osnovu javnog poziva o nabavci broj: 52/22 – Otvoreni postupak za nabavku radova na rekonstrukciji mostova Mala rijeka, u PJ”Šumarija Žepče”, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv pristigle tri blagovremene ponude i to od ponuđača “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići, “IKAN”d.o.o. Zavidovići i “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, komisija je konstatovala da su cijena ponuda svih ponuđača iznad procijenjene vrijednosti nabavke, te je donesena odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.    

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.