JAVNI POZIVI

24May

Javni poziv za nabavku stočne hrane - zobi, br.49/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.06.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-44-3-70/22 – Javni poziv za nabavku stočne hrane – zob, br.49/22, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma  je 59.000,00 KM bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 03.06.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.06.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka stočne hrane – zobi, Ponuda u postupku br. 49/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 07.06.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.