JAVNI POZIVI

17May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za hidraulični sistem rovokopača VOLVO, br. 35/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 27.05.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 13.05.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za hidraulični sistem rovokopača VOLVO, br. 35/22

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 35/22 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za hidraulični system rovokopača VOLVO, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv prispjela jedna ponuda i to od ponuđača “JASMIN M”d.o.o. Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “JASMIN M”d.o.o. Žepče kao najpovoljnije ponude.  

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.