JAVNI POZIVI

12May

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za skip FIAT i CASE, br. 29-2/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 23.05.2022.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 09.05.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A 

o ponišenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za skip CASE i FIAT, br.  radova građevinske mehanizacije u PJ”Šumarija Zenica”, br. 29-2/22

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 29-2/22 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za skip CASE i FIAT, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv pristigla jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača “BH MASTER COMPANY”d.o.o. Visoko.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Iako je bila predviđena, iz razloga učestvovanja samo jednog ponuđača, ista nije mogla biti zakazana niti provedena. Nadalje, komisija je konstatovala da je cijena najpovoljnijeg i jedinog ponuđača, 21,8% veća u odnosu na procijenjenu vrijednost. Iz tog razloga donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.    

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.