JAVNI POZIVI

13May

Javni poziv za nabavku usluga na pošumljavanju, br. 40/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 27.05.2022.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima,

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU NA POŠUMLJAVANJU br. 40/22

Ponuda mora sadržavati najmanje:

1. Obrazac za ponudu,

2. Obrazac za cijenu ponude za određeni LOT na koji se aplicira.

3. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona, ovjerena pečatom kod nadležnog organa za ovjeru potpisa - Prilog,

4. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN; Ovjerena kopija Rješenja ili Izvoda iz sudskog registra ili rješenje organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova kako se traži u t.d.

5. Dodatni uslov sposobnosti za izvođenje radova u oblasti šumarstva: Licenca ili Izjava kako se traži u td.

6. Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama ovjerena pečatom kod nadležnog organa za ovjeru potpisa – Prilog

7. Popis dokumentacije priložene uz ponudu;

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići - Ponuda u postupku broj 40/22 ''NE OTVARATI''

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Može biti ponuđena samo jedna cijena i ne može se mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. Međutim ako ponuđena cijena i najpovoljnijeg ponuđača bude neprihvatljiva za ugovorni organ postupak će se otkazati.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 27.05.2022. godine u 11:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Javno otvaranje ponuda će se održati 27.05.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa, JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići.

Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Tendersku dokumentaciju, možete preuzeti ovdje, cjenovne obrasce možete preuzeti ovdje i procijenje vrijednosti po lotovima možete preuzeti ovdje.