JAVNI POZIVI

10May

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br.07-PL/22)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.05.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-2021/22, od 29.04.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-2021-1-2/22, od 09.05.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-2021-1-3/22, od 09.05.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 07-PL/22, br.03-2021/22, od 29.04.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata na "paritetu tvrdi put", br. 07-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 61,62 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 41.112,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 135,59 m, izabrana je ponuda ponuđača „SECOM”d.o.o. Visoko.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 24.207,50 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta – metrica, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 13,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DRVOPROIZVODI”d.o.o. Šije.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je  formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 2.353,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, bukve I ostalih tvrdih lišćara, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 41,23 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION”d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 14.066,58 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 5,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DRVOPROIZVODI”d.o.o. Šije.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje .

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.