JAVNI POZIVI

10May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja radnika i imovine, br.32/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.05.2022.

Na osnovu člana 64. I člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 10.05.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja radnika i imovine, br. 32/22

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 36/22 – Otvoreni postupak za nabavku usluga osiguranja radnika i imovine, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv prispjele tri ponude i to od ponuđača “SARAJEVO OSIGURANJE”d.d. Sarajevo, “ASA OSIGURANJE” d.d. Sarajevo i “CROATIA OSIGURANJE” d.d. Mostar – Podružnica Žepče.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Na osnovu navedenog, a u skaldu sa provedenom e-aukcijom, koja je predviđena tenderskom dokumentacijom, utvrđeno je da je napovoljniju ponudu za LOT – 1 – Osiguranje od odgovornosti od djelatnosti bez franšize, LOT – 2 – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika, i LOT – 3 – osiguranje nekretnina od požara i elementarnih šteta, dostavio ponuđač “SARAJEVO OSIGURANJE” d.d. Sarajevo, te su donesene odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

Odluke možete preuzeti ovdje.               

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.