JAVNI POZIVI

13Apr

Javno nadmetanje br.01-PS/22 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.04.2022.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-1468/22  od 12.04.2024. raspisuje se:

 J A V N O    N A D M E T A NJ E  br: 01 – PS/22 

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive ),

lotovi od 1 do 24.

Pravo učešća imaju sva  pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

1. Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke) 

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji

- Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki lot u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata)

- Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjerena pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira.

NAPOMENA: 

Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT odnosno za sve stavke jednog lota.  Ponuđač je dužan dostaviti prije zaključivanja ugovora potvrdu o edukaciji sakupljača, a po prijemu obavještenja o rezultatima postupka.

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena. Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za količinu na koju je aplicirao. 

Ugovor će se zaključiti na period do kraja 2022. godine.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 20.04.2022. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br 01– PS/22" – prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.04.2022. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25 Zavidovići.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 20.04.2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima ponude, kao i popis obavezea ponuđača i ugovarača, možete preuzeti ovdje.