JAVNI POZIVI

08Apr

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, br. 05-PL/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.04.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-1252/22, od 30.03.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-1252-1-2/22, od 07.04.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-1252-1-3/22, od 07.04.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 05-PL/22, br.03-1252-1/22, od 30.03.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata na "paritetu tvrdi put", br. 05-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 150,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 31.310,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 33,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 29.255,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 28,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 24.130,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 25,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 21.925,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 20,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 17.250,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, bukve I ostalih tvrdih lišćara, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 41,23 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno je pristigla jedna ponuda, koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 20.340,52 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje .  

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.