JAVNI POZIVI

30Mar

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.04.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-1068-1/22 od 17.03.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-1068-1-2/22, od 25.03.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-1068-1-3/22, od 28.03.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 04-PL/22, br.03-1068-1/22, od 17.03.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata na "paritetu tvrdi put", br. 04-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno je pristiglo deset ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.667,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno je pristiglo deset ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.667,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno je pristiglo deset ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.667,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 4), blagovremeno je pristiglo jedanaest ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.328,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno je pristiglo jedanaest ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.667,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata jela/smrča, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „DVICA”d.o.o. Gračanica.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno je pristiglo jedanaest ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 13.667,20 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bijeli bor, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 7 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 70,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 7), blagovremeno je pristiglo osam ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 14.270,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata crnog bora, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 8 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 30,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „KSM WOOD TRANSPORT”d.o.o. Travnik.

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 5.791,50 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 9 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 42,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 9), blagovremeno je pristiglo pet ponuda, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 36.502,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 10 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 12,50 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 10), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 6.975,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 11 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 30,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 11), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 24.530,00 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje .  Odluku za lot 11, možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.