JAVNI POZIVI

18Oct

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata hrasta"na paritetu tvrdi put", br.19-PL/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.10.2021.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-4738/21, od 29.09.2021. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4738-1-/21, od 07.10.2021. godine, Izvještaju komisije br. 03-4738-1-3/21, od 08.10.2021. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 19-PL/21, od 29.09.2021. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta na "paritetu tvrdi put", br. 19-PL/21) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 17,50 m, izabrana je ponuda ponuđača „KRIVAJA TMK”d.o.o. Zavidovići.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 6.275,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 9,50 m, izabrana je ponuda ponuđača „KRIVAJA TMK”d.o.o. Zavidovići.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 3.635,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3, na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 6,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „KRIVAJA TMK”d.o.o. Zavidovići.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 2.440,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –4 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 20,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „KRIVAJA TMK”d.o.o. Zavidovići.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 7.820,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –5 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 11,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „KRIVAJA TMK”d.o.o. Zavidovići.

Na pomenuti postupak (lot – 5), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 4.460,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –6 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 13,92 m, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 6), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 3.847,80 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –7, na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 50,26 m, izabrana je ponuda ponuđača „MONCA COMERC”d.o.o. Lukavac.

Na pomenuti postupak (lot – 7), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 21.713,70 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot –8 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 35,00 m3, izabrana je ponuda ponuđača „SILVESTRA”d.o.o. Kakanj.

Na pomenuti postupak (lot – 8), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 3.847,80 KM bez PDV-a.

Odluke možete preuzeti ovdje.                                                                              

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.