JAVNI POZIVI

15Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja prodaje vola, br.08-PS/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.09.2021.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-4347/21, od 07.09.2021. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4347-1-2/21, od 15.09.2021. godine, Izvještaju komisije br. 03-4347-1-3/21, od 15.09.2021. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 08-PS/21, od 07.09.2021., donosi se slijedeća

O D L U K A 

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja vola - Cvijetka, br. 08-PS/21) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju vola – Cvijetka, bar cod:00008536,“ Lot –1 , u PJ“Šumarija Olovo“, izabrana je ponuda ponuđača „KARABAJA“d.o.o. Maglaj.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle dvije, koja je formalno – pravno ispravna, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 1.785,00 KM bez PDV-a

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno zakljčivanje ugovora.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.