JAVNI POZIVI

03Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke konja, br. 43-2/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.09.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od broj 43-2/21,  donosi se slijedeća

O D L U K A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke konja, br.43-2/21

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 43-2/21 –Nabvak konja(I par),  za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na javni poziv pristigla jedna blagovremena ponuda i to od ponuđača „STANIŠIĆ“d.o.o. Ribnik.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su sva tri ponuđača dostavila ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Na osnovu kriterija najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, Komisija je konstatova da je najpovoljniju ponudu, dostavio ponuđač „STANIŠIĆ“d.o.o. Ribnik, te je donesena odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.