JAVNI POZIVI

03Sep

Javno nadmetanje br.18-PL/21 (Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 10.09.2021.

Na osnovu Odluke direktora, raspisuje se Javno nadmetanje za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-4246/21 od 02.09.2021. godine:

 J A V N O      N A D M E T A NJ E  broj: 18 – PL /21

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta i bukve na paritetu tvrdi put“ na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Poslovna jedinica „Šumarija Olovo“, Poslovna jedinica „Šumarija Zavidovići“, Poslovna jedinica „Šumarija Zenica“, Poslovna jedinica „Šumarija Visoko“ i Poslovna jedinica „Šumarija Maglaj“)

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi:

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

3. Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

Ukoliko je ponuđena jedinična cijena po bilo kojem sortimentu i klasi, neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju – nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac je dužan poštovati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.09.2021. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA broj: 18 - PL/21 – prodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 10.09.2021. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 10.09.2021. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Integralni tekst Javnog nadmetanja, sa cjenovnim obrascima ponude, možete preuzeti ovdje.