JAVNI POZIVI

05Jul

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku Javnog nadmetanja br. 12-Pl/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.07.2021.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine Javnog preduzeća „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-2989/21 od 23.06.2021. godine,  shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-2989-1-2/21, od 01.07.2021. godine, te Izvještaja komisije br. 03-2989-1-3/21, od 01.07.2021. godine a na osnovu Javnog nadmetanja br. 12-PL/21, od 23.06.2021. godine, donosi se slijedeće odluke:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 1 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 2 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 3(Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 4 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 5 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 6 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 7 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 8 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 9 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 10 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 11 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 12 (Odluku možete preuzeti ovdje)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju drvnih sortimenata hrasta „na paritetu tvrdi put“ – LOT – 3 (Odluku možete preuzeti ovdje)

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.