JAVNI POZIVI

19May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za VW, Škodu, GAZ, Nissan i Mercedes, br. 31/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 29.05.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 31-3/21 od 6.5.2021. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabvaka rezervnih dijelova za VW, Škodu, GAZ, Nissan i Mercedes, br. 31/21)

U postupku javne nabavke broj: 31/21 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za VW, Škodu, GAZ, Nissan i Mercedes za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovala da su pristigle ponude od četiri ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponude od slijedećih ponuđača: „AUTOMERC ŠKORO“ d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 3,  „AUTO AKI“ d.o.o. Travnik za LOT 1, LOT 3 i LOT 4, „TOTAL TRADE“ d.o.o. Doboj za LOT 4   i „MAAH“ d.o.o. Zavidovići za LOT 1.

U zapisniku o ocjeni ponuda Komisija je konstatovala da su ponuđači „AUTO AKI“ d.o.o. Travnik, „TOTAL TRADE“ d.o.o. Doboj i „MAAH“ d.o.o. Zavidovići dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne.

Takođe je konstatovano da ponuda ponuđača „AUTOMERC ŠKORO“ d.o.o. Sarajevo nije ispravna iz razloga što obrasci za cijenu ponude za LOT 1 i za LOT 3 nisu u potpunosti popunjeni, odnosno definisani, što je protivno odredbama iz Tenderske dokumentacije u predmetnom postupku.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije. Kako je u postupku za LOT 3 pristigla samo jedna ispravna ponuda , to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Paravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati. E-aukcija je zakazana i provedena za LOT 1 i LOT 4.

Rang lista prihvatljivih ponuda nakon provedenog postupka e-aukcije je:

LOT 1:

1. „Auto Aki“ d.o.o. Travnik sa cijenom ponude od 79.725,86 KM (bez uračunatog PDV)

2. „MAAH“ d.o.o. Zavidovići sa cijenom ponude od 79.817,24 KM (bez uračunatog PDV)

LOT 2: - Nije bilo ponuda

LOT 3: 1. „Auto Aki“ d.o.o. Travnik sa cijenom ponude od 6.708,00 KM (bez uračunatog PDV)

LOT 4:

1.  „Auto Aki“ d.o.o. Travnik sa cijenom ponude od 12.471,00 KM (bez uračunatog PDV)

2. „TOTAL TRADE“ d.o.o. Doboj sa cijenom ponude od 21.386,84 KM (bez uračunatog PDV)

Procijenjena vrijednost nabavke je 91.393,14 KM za LOT 1, 62.720,00 KM za LOT 2, 6.733,40 KM za LOT 3 i 11.996,30 KM za LOT 4. Cijena napovoljnije ponude za LOT 1 i LOT 3 je u okviru procijenjene vrijednosti, dok je cijena najpovoljnije ponude za LOT 4 za 474,70 KM ili 3,96 % viša od procijenjene vrijednosti.

Nakon provedene procedure ocjene ponuda Komisija je predložila da se ponude ponuđača  „Auto Aki“ d.o.o. Travnik za LOT 1, LOT 3 i LOT 4 prihvate kao najpovoljnije ponude, te donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi se zaključili okvirni sporazumi o nabavci.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.