JAVNI POZIVI

21May

Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br. 47-21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.06.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-47-3-81/21 – Javni poziv za nabavku guma za šumske traktore, br. 47/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 05.06.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 07.06.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka guma za šumske traktore, Ponuda u postupku br. 47/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 07.06.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.