JAVNI POZIVI

04May

Javni poziv za navaku usluga angažovanja pomoćnih radnika na poslovima doznake stabala, br. 38/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.05.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-2-42-3-64/21 – Javni poziv za nabavku usluga angažovanja pomoćnih radnika na poslovima doznake stabala, br. 38/21, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 14.05.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.05.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Usluge angažovanja pomoćnih radnika na poslovima doznake stabala, Ponuda u postupku br. 38/21  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 17.05.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.