JAVNI POZIVI

16Apr

Javni poziv za nabavku rasadničkih usluga, br. 28-2/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 30.04.2021.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima, 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU

RASADNIČKE USLUGE, br. 28-2/21

Da bi učestvovao u konkretnom postupku nabavke ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove za kvalifikaciju utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

1.da ispunjava uslove iz člana 45. stav (2) tačka c) Zakona (lična sposobnost); Dokaz o nepostojanju smetnji za učestvovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi člana 45. stav (2) tačka c) Zakona i to – ovjerena kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran (Uvjerenje ne smije biti starije od 3 mjeseca računajući od trenutka izdavanja do trenutka dostavljanja ponude).

2. da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti).

Dobavljači trebaju takođe uz ponudu dostaviti i kopiju dokaza o registraciji (Izvod ili Rješenje iz sudskog registra) u relevantnom profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj ima registrovanu  firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost predmetne nabavke.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

Dokazi i isprave koje ponuđač treba dostaviti uz ponudu su:

1. Obrazac za ponudu I,

2. Izjava o preferencijalnom tretmanu.

3. Obrazac za cijenu ponude,

4. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN; - za pravna lica – kopija Rješenja ili Izvoda iz sudskog registra, - za fizička lica kopija Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih poslova

5. Uvjerenje da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao u td.

6. Popis dokumentacije priložene uz ponudu;

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići  ponuda u postupku broj 28-2/21 ''NE OTVARATI''

Rok za dostavljanje ponuda ističe 30.04.2021. godine u 11:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Javno otvaranje ponuda će se održati 30.04.2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa, JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Tendersku dokumentaciju i cjenovni obrazac možete preuzeti ovdje.