JAVNI POZIVI

26Mar

Javno nadmetanje br. 02-PS/21 (Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.04.2021.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda,  broj: 03-1417/21  od  24.03.2021. godine, raspisuje se:

J A V N O   N A D M E T A NJ E broj: 02 - PS/21

Prodaja rabljenih vozila / mašina i sekundarnih sirovina

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu (ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija  će biti  punovažna  i  ako  ponudu dostavi  samo  jedan  ponuđač za jedan  lot.

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena.

Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za lot na koju je aplicirao.

Utovar kupljenih vozila/mašina ili sekundarnih sirovina na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac je dužan prije preuzimanja rabljenih vozila i mašina priložiti dokaz o uplati preostalog iznosa vrijednosti njegove ponude umanjenu za iznos garancije koju je uplatio za ozbiljnost ponude. (10%).

Prije preuzimanja rabljenih vozila i mašina ( koje se u opisu vode kao sekundarna sirovina) u prisutnosti predstavnika kupca i prodavaoca izvršit će se  vaganje. 

Na osnovu  težine  utvrđene  vaganjem  napraviti  će  se  ugovor  o  prodaji ,  kojim  će  se  utvrditi ukupna cijena, a koja je  rezultat  težine  i ponuđene  cijene  u   KM /kg .

Prodavac je dužan kupcu dostaviti vlasničku dozvolu nakon potpisivanja ugovora samo za vozila koja se prodaju komplet u viđenom stanju.

Za vozila koja se prodaju kao sekundarne sirovine, prodavac nema obavezu dostaviti kupcu vlasničku dozvolu.

Ukoliko kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili od realizacije  ugovora,  prodavac  će  zadržati  uplaćen  iznos  garancije  za  ozbiljnost ponude i zadržava pravo dodjeliti ugovor prvom slijedećem ponuđaču sa liste uspješnih. 

Žalba na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača se može izjaviti prodavcu JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 2 dana ( ne računajući neradne dane).

Ukoliko ponuđena jedinična cijena je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do  02.04.2021. godine do  10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:''Licitacija broj: 02 – PS/21 –Prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina“ - NE OTVARATI

Rok za dostavljanje ponuda ističe 02.04.2021. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave  slati  na  adresu JP  “ŠPD  ZDK”  d.o.o.  Zavidovići,  ulica  Alije  Izetbegovića  br.25. 72220 Zavidovići.

Javno  otvaranje  će  se  obaviti  dana  02.04.2021.godine  u  11:00  sati  u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 25.

Dodatne informacije o licitaciji, kao i cjenovni obrazac ponude, možete  preuzeti ovdje.