JAVNI POZIVI

16Dec

Javno nadmetanje br. 06-PS/20 ( Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - kora drveta smrče u PJ"Šumariji Vareš")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.12.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-5555-1/20  od 15.12.2020. godine, raspisuje se: 

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 06–PS/20

(Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (kora drveta smrče) u PJ Šumarija Vareš GJ „Gornja Stavnja“ odjeli 40, 49 i 80 – LOT – 1, GJ „Gornja Misoča“ odjeli 6, 7, 35 i 36 – LOT – 2 i GJ „Gornja Trstionica Bukovica“ odjeli 117, 137,138 i 142 – LOT – 3)

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

1. Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun,

4. Rješenje nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu koji glasi na kupca ili izvođača radova kojeg kupac angažuje putem ugovora o poslovnoj saradnji, kao i ugovor o poslovnoj saradnji za odjel koji je predmet licitacije,

- Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki LOT u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata),

- Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem LOT-a na koji se aplicira.

Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT odnosno za sve stavke jednog LOT-a. Na prikupljanju mogu biti angaržovana samo lica koja imaju uredne akreditacije izdate od strane pravnog subjekta sa kojim je predhodn sklopljen ugovor o realizaciji navedenih radova.

Ukoliko su ponuđene cijene identične kod dva ili više ponuđača za istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Kupac plaća robu poslije preuzimanja sekundarnih šumskih proizvoda.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.12.2020. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom “LICITACIJA BR.06 – PS/20“ – Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.12.2020. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25 Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 24.12.2020.godine u 12:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima.

Tendersku dokumentaciju sa dodatnim pojašnjenjima o načinu prijave kao i cjenovne obrasce ponude, možete preuzeti ovdje.