JAVNI POZIVI

27Nov

Javno nadmetanje br. 05-PS/20 (Prodaja pištolja marke"HS PRODUKT", model HS-9 Standard, kalibra 9x19mm)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 04.12.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-5194/20 od 26.11.2020. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 05–PS/20

Prodaja pištolja marke „HS PRODUKT“ model – HS-9 Standard, kalibra 9 x 19 mm

(Na osnovu Rješenja broj 08-02-10/1-03-3-2628/2020 od dana 16.10.2020 godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko – dobojskog kantona, Uprava policije, Policijska uprava III, Policijska stanica Zavidovići).

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja imaju važeću dozvolu za upotrebu iste vrste oružja koja je predmet ove prodaje.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu (ime, prezime, ime oca, JMBG, mjesto rođenja, adresa stanovanja, državljanstvo, zanimanje, broj telefona i e-mail) – OBRAZAC 1 (u prilogu),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti LOT-a, kako je navedeno po LOT-ovima),

- za LOT 1 iznos uplate 40,00 KM,

- za LOT 2 iznos uplate 40,00 KM, 

- za LOT 3 iznos uplate 40,00 KM.

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem LOT-a na koji se aplicira (u prilogu),

4. Važeće rješenje - kojim se precizira vrsta i kalibar oružja koji odgovara kalibru oružja iz cjenovnog obrasca ponude, a koje nije starije od 6 mjeseci od dana donošenja rješenja,

5. Izjava o prihvatanju uslova licitacije – OBRAZAC 3 (u prilogu).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Podatke o pravnom licu – OBRAZAC 2 (u prilogu),

2. Rješenje o upisu u sudski registar kojim ponuđač dokazuje pravo na obavljanje djelatnosti uzgoja, držanja, čuvanja ili zaštite životinja; upravljanja i gazdovanja šumama; sportskog streljaštva; vođenja civilnih strelišta; naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje; muzeji; agencije za zaštitu ljudi i imovine; pravna lica koja imaju uspostavljenu unutrašnju službu zaštite u skladu s važećim propisima, kao i korisnici lovišta u skladu s članom 11. stav 2. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (Službene novine ZDK br. 9/13) – original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa,

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji, izdato od strane Porezne uprave FBiH,

4. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost,

5. Odobrenje za držanje i nošenje oružja - kojim se precizira upotreba i nošenje oružja navedenog kalibra, a koje nije starije od 6 mjeseci od dana donošenja,

6. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a, kako je navedeno po LOT-ovima),

7. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti ovjeren potpisom i pečatom pravnog lica sa brojem LOT-a na koji se aplicira (u prilogu),

8. Izjava o prihvatanju uslova licitacije – OBRAZAC 3 (u prilogu).

NAPOMENA:

Važeće rješenje - za fizička lica, odnosno Odobrenje za držanje i nošenje oružja za pravna lica, kojim se precizira nabavka navedenog kalibra oružja, a koje nije starije od 6 mjeseci od dana donošenja, mora odogovarati kalibru pištolja koji je ponuđen na prodaju u ovoj tenderskoj dokumentaciji, u protivnom će se ponuda smatrati formalno – pravno neispravnom.

Pištolji koji su predmet ove prodaje nalaze se u Policijskoj stanici Zavidovići. Svi zainteresirani ponuđači mogu izvršiti uvid u navedene pištolje koji su predmet licitacije u Policijskoj stanici Zavidovići dana 04.12.2020. u periodu od 10:30 do 11:00 sati.

Svako zainteresirano fizičko lice za uvid u navedene pištolje morati će popuniti Obrazac 1 iz tenderske dokumentacije sa brojem protokola JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići prije samog odlaska u PS Zavidovići,

Nakon kreiranja zapisnika sa otvaranja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuđača zaključit će se ugovor o prodaji a ovjera potpisa kupca vršiti kod nadležnog organa za ovjeru.

Kupac je dužan da u roku 8 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji podnese zahtjev za izdavanje oružanog lista  kod PS Zavidovići.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 04.12.2020. godine do 11:30 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom “LICITACIJA BR. 05– PS/20“ – Prodaja pištolja marke „HS PRODUKT“, model – HS-9 Standard, kalibra 9 x 19 mm - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 04.12.2020. godine u 11:30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25 Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 04.12.2020.godine u 12:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima i dodatnim informacijama možete preuzeti ovdje.