JAVNI POZIVI

16Oct

Javni poziv za nabavku guma za putnička vozila, br.57/20


DATUM ZAVRŠETKA: 02.11.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-66-3-102/20 –  Javni poziv za nabavku guma za putnička vozila, br. 57/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 29.10.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 02.11.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka guma za putnička vozila, Ponuda u postupku br. 57/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 02.11.2020.godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.