JAVNI POZIVI

05Oct

Javni poziv za nabavku usluga pošumljavanja, br. 64-2/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 19.10.2020.

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići upućuje ponuđačima,

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA U ŠUMARSTVU NA POŠUMLJAVANJU br. 64-2/20

Da bi učestvovao u konkretnom postupku nabavke ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove za kvalifikaciju utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

a) da ispunjava uslove iz člana 45. stav (2) tačka c) Zakona (lična sposobnost); Dokaz o nepostojanju smetnji za učestvovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi člana 45. stav (2) tačka c) Zakona i to – ovjerena kopija uvjerenja da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran (Uvjerenje ne smije biti starije od 3 mjeseca računajući od trenutka izdavanja do trenutka dostavljanja ponude). 

b) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti). 

Dokazi i isprave koje ponuđač treba dostaviti uz ponudu su:

1. Obrazac za ponudu I; Izjava o preferencijalnom tretmanu;

3. Obrazac za cijenu ponude po lotovima;

4. Dokaz o registraciji iz člana 46. ZJN;(za pravna lica – ovjerena kopija Rješenja ili Izvoda iz sudskog registra a  za fizička lica ovjerena kopija Rješenja organa uprave kao dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih poslova;

5. Ovjerena kopija Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje šumsko uzgojnih radova (licenca);

6. Uvjerenje da je ponuđač ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje kao u td.;

7. Popis dokumentacije priložene uz ponudu.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti primljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno JP''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići, sa naznakom, nabavka usluga pošumljavanja, Ponuda u postupku broj 64-2/20 – ''NE OTVARATI''

Rok za dostavljanje ponuda ističe 19.10.2020. godine u 11:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda će se održati 19.10.2020. godine u 12:00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa, JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, ul. Alije Izetbegovića broj 25., Zavidovići. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Dodatne informacije o postupku javne nabavke, kao i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.