JAVNI POZIVI

11Aug

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke terenskih minibus vozila, br. 43/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.08.2020.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 7.8.2020. godine,  donosi se

O  D  L  U  K  A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Nabavka terenskih minibus vozila, br. 43/20)

U postupku javne nabavke broj 43/20 – Otvoreni postupak za nabavku terenskih vozila - minibusa za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je konstatovano da je pristigla ponuda od jednog ponuđača za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to od ponuđača „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka. U postupku ocjene ponuda uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da je ponuđač „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno-pravno ispravna.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije, ali kako je u postupku pristigla samo jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav 3. Pravilnika o uslovima  i načinu korištenja e-aukcije ista nije mogla zakazati.

U skladu sa kriterijem Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude rang lista prihvatljivih ponuda je:

1. „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka - cijena ponude 89.790,00 KM (bez uračunatog PDV)

Pregledom zahtjeva iz Tenderske dokumentacije i dostavljene ponude Komisija je konstatovala:

1. Da je procijenjena vrijednost nabavke je 89.800 KM, a da je cijena prvorangirane ponude 89.790,00 KM, što je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

2. Da je Tenderskom dokumentacijom predviđeno naknadno dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova za kvalifikaciju – Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, te da je ponuđač iste dostavio u sastavu ponude u predmetnom postupku.

3. Da je ponuđač u sastavu ponude dostavio tehnički list kojim potvrđuje da ponuđeno vozilo zadovoljava pojedinačno sve tehničke zahtjeve postavljene u Obrascu za cijenu ponude Tenderske dokumentacije.

4. Da nisu uočene računske greške u Obrascu za cijenu ponude.

Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, Komisija za javnu nabavku je predložila da se ponuda ponuđača  „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka broj 03-3526/20 sa cijenom ponude od 89.790,00KM (bez uračunatog PDV) prihvati kao najpovoljnija ponuda, te donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor o nabavci.

Odluku možete preuzeti ovdje

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.