JAVNI POZIVI

07Aug

Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 23-3/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 24.08.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-52-3-83/20  –  Javni poziv za nabavku guma za građevinsku mehanizaciju, br. 23-3/20, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 22.08.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.08.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka guma za građevinsku mehanizaciju, Ponuda u postupku br. 23-3/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 24.08.2020.godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.