JAVNI POZIVI

29Jul

Javno nadmetanje br. 04-PS/20 (Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 10.08.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-3488-1/20  od 28.07.2020. godine raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 04–PS/20

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (ljekovito bilje, šumski plodovi i gljive)

Pravo učešća imaju sva  pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

1.Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke),

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

- Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki LOT u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata),

- Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem LOT-a na koji se aplicira.

NAPOMENA

Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT, odnosno za sve stavke jednog LOT-a.

Ponuđač je dužan dostaviti prije zaključivanja ugovora potvrdu o edukaciji sakupljača po prijemu obavještenja o rezultatima postupka.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 10.08.2020. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom “LICITACIJA BR. 04– PS/20“ – prodaja sekundarnih šumskih proizvoda - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 10.08.2020. godine u 10,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25 Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 10.08.2020.godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Ugovor će se zaključiti na period do kraja 2020. godine.

Uplaćena garancija za ozbiljnost ponude bit će uračunata prilikom izdavanja posljednjeg otpremnog iskaza i plaćanja za otkup.

Obaveze kojih se pravno lice – otkupljivač mora pridržavati:

1.Prilikom sakupljanja sekundarnih šumskih proizvoda sakupljač odnosno edukovano lice koje vrši sakupljanje mora se pridržavati uputa o načinu sakupljanja ljekovitog bilja i šumskih plodova i gljiva koji su definisani Programom iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda za 2020. godinu, a koji je urađen na osnovu Pravilnika o uzgoju i iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda.

2. Sakupljanje ne može početi dok pravno lice – otkupljivač ne dostavi Upravi preduzeća dokaz da je obavio edukaciju sakupljača i da im je obezbjedio akreditacije/potvrde.

3. Pravno lice – otkupljivač je dužan službeno dostaviti JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići imena lica koja će vršiti sakupljanje po pojedinim općinama/šumarijama.

4. Prije početka sakupljanja odnosno prije bilo kojeg ulaska (pristupa) u šumu pravno lice – otkupljivač je dužan tražiti informaciju o miniranim područjima na širem lokalitetu na kojem se vrši sakupljanje. Po području koje je označeno kao minirano nije dozvoljeno bilo kakvo kretanje.

5. Pravno lice – otkupljivač je dužan da poslovnoj jedinici šumariji dostavi pismenim putem sedmični plan sakupljanja sekundarnih šumskih proizvoda sa tačnom lokacijom sakupljanja, sa brojem i imenima edukovanih lica koje će vršiti sakupljanje. Ako dođe do bilo kakvih promjena dužni su dan ranije obavjestiti o promjenama pismenim ili usmenim putem.

6. Sakupljači se smiju kretati samo po dijelovima šuma i šumskog zemljišta gdje se ne vrše radovi sječe, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata, a informaciju dobijaju prije početka sakupljanja od poslovne jedinice šumarije.

7. Pravno lice – otkupljivač je dužan obezbjediti vagu kojom će se izvršiti vaganje sakupljenih sekundarnih šumskih proizvoda. Pravno lice – otkupljivač ili sakupljač – edukovano lice koje vrši sakupljanje je dužan donijeti vagu na dogovoreni punkt kako bi se utvrdila količina sakupljenih sekundarnih šumskih proizvoda. Punktovi su definisani Programom iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda za 2020.godinu, ali se radi efikasnijeg rada mogu pismenim putem odnosno zapisnikom definisati i novi punktovi o čemu moraju biti saglasne obe strane.

8. Pravno lice – otkupljivač ili sakupljač – edukovano lice koje vrši sakupljanje, prije napuštanja nalazišta za sakupljanje sekundarnih šumskih proizvoda, dužno je nakon izvršenog vaganja preuzeti otpremni iskaz od strane stručnog lica šumarije koje je zaduženo za izdavanje otpremnog iskaza.

9. Nije dozvoljeno sakupiti veće količine ljekovitog bilja, šumskih plodova i jestivih gljiva nego što je to ugovorom navedeno. Ugovorom će biti definisane količine pojedinih vrsta sekundarnih šumskih proizvoda po mjestu sakupljanja (općina, šumarija).

10. Strogo je zabranjeno sakupljanje najugroženijih vrsta sekundarnih šumskih proizvoda koji su definisani Programom u dijelu „Raspoložive količine za korištenje“, te će u slučaju pojave ovakvih radnji biti sankcionisano raskidom ugovora i naplaćivanjem štete.

11.Pravno lice – otkupljivač je dužan uplatiti naknadu predviđenu ugovorom.

Obaveze kojih se ugovarač odnosno JP „Šumsko – privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići mora  pridržavati:

1. Prije početka sakupljanja rukovodilac šumarije je obavezan da pravnom licu – otkupljivaču, na njegov zahtjev, dostaviti informaciju o miniranim područjima na širem lokalitetu na kojem se vrši sakupljanje.

2. Šumarija je dužna da nakon što dobije sedmični plan sakupljanja obavjesti pravno lice – otkupljivača o površinama i odjelima gdje se vrše radovi sječe, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata. Također, šumarija je dužna o svim promjenama vezanim za sječu, izvoz i izradu sortimenata tokom sakupljanja obavjesti pravno lice – otkupljivača.

3. Imenovano stručno lice šumarije, po ovom programu, dužno je pratiti realizaciju i vršiti otpremu sakupljene mase. Imenovano stručno lice šumarije dužno je provoditi nadzor nad poštivanjem uslova sakupljanja sekundarnih šumskih proizvoda, odnosno stručno lice koje izdaje otpremni iskaz treba povremeno tokom sakupljanja da prekontroliše nalazište i da utvrdi kako sakupljači poštuju upute za sakupljanje koje su propisane Pravilnikom i definisane Programom i da o istom redovno obavještava rukovodioca šumarije. Programom iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda za 2020. godinu imenovana su stručna lica za realizaciju radova iz ugovora.

4. Za praćenje realizacije ugovora, odnosno kako sakupljači poštuju upute za sakupljanje koje su propisane Pravilnikom i definisane Programom, pored imenovanog stručnog lica zadužen je i tehnolog uzgoja i zaštite šuma i tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma i o tom treba redovno obavještavati rukovodioca šumarije.

5. Ukoliko se ne poštuju odredbe ugovora rukovodilac šumarije je dužan pismenim putem obavijestiti Upravu.

6. Prije napuštanja nalazišta za sakupljanje sekundarnih šumskih proizvoda stručno lice šumarije (prilog 1.) je zaduženo za izdavanje otpremnog iskaza. Po jedan primjerak otpremnog iskaza potrebno je uručiti: pravnom licu ili sakupljaču, poslovnoj/radnoj jedinici na čijem području je izvršeno sakupljanje, službi za uzgoj šuma i sjemensko-rasadničku proizvodnju, a jedan primjerak ostaje u bloku uplate.

7. Prije početka radova iz ugovora kao i o svim elementima ugovora PJ Šumarija je dužna uredno upoznati odjeljenje KUŠ-a općine na kojoj se sakupljanje vrši.

Sastavni dio ovog Ugovora je Program iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda broj: 04-1263-1-25-1-68-1/20 od 05.03.2020. godine.

U prilogu tenderske dokumentacije nalazi se tabela 2a dozvoljene maksimalne godišnje količine „kvote“ sakupljanja ljekovitog bilja, šumskih plodova i jestivih gljiva po poslovnim jedinicama šumarijama i općinama, cjenovni obrazac i izjava za ponuđače.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima možete preuzeti ovdje